WINDOWS CLIENTS KMS CLIENT KEY (GVLK)

  Windows

歷代 WINDOWS CLIENTS KMS CLIENT KEY (GVLK)、通用安裝金鑰整理

本篇提供的序號為 Generic Volume Licensing Key (GVLKs) 與 Generic Installation Key (GIKs),僅能用做安裝使用,使用 GVLK 金鑰安裝之後的 Windows 副本可以透過合法的 KMS 伺服器進行啟用,使用 GIK 金鑰安裝的 Windows 副本則是需要在安裝後使用 slmgr 另外導入合法的產品金鑰才能進行啟用。

(GIK 金鑰只用於不提供大量授權模式因此無 GVLK 金鑰的版本)

Windows 10

發行日期:2015/07/29

Windows 版本 金鑰類別 通用安裝產品金鑰
Windows 10 Pro GVLK W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Pro N GVLK MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Enterprise GVLK NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N GVLK DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Education GVLK NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N GVLK 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise LTSB (2015) GVLK WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise LTSB N (2015) GVLK 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Home GIK YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
Windows 10 Home N GIK 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
Windows 10 Home Single Language GIK BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Windows 10 Pro GIK VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Windows 10 Pro N GIK 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT
 Windows 10 Home Country Specific GIK N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
Windows 10 Enterprise GIK XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
Windows 10 Enterprise N GIK WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F
Windows 10 Enterprise LTSB (2015) GIK FWN7H-PF93Q-4GGP8-M8RF3-MDWWW
Windows 10 Education GIK YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Windows 10 Education N GIK 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H

Windows 8.1

發行日期:2013/10/17 (原版)、2014/04/08 (更新版)

Windows 版本 金鑰類別 通用安裝產品金鑰
Windows 8.1 Pro GVLK GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Pro N GVLK HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise GVLK MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N GVLK TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows 8.1 GIK 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Windows 8.1 N GIK 6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
Windows 8.1 ARM GIK NK2V7-9DWXG-KMTWQ-K9H9M-6VHPJ
Windows 8.1 Country Specific GIK TNH8J-KG84C-TRMG4-FFD7J-VH4WX
Windows 8.1 Single Language GIK Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
Windows 8.1 Pro GIK XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
Windows 8.1 Pro with WMC GIK GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
Windows 8.1 Pro N GIK JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
Windows 8.1 Enterprise GIK FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
Windows 8.1 Enterprise N GIK NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW

Windows 8

發行日期:2012/10/26

Windows 版本 金鑰類別 通用安裝產品金鑰
Windows 8 Pro GVLK NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Pro N GVLK XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise GVLK 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N GVLK JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows 8 GIK FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
Windows 8 N GIK VDKYM-JNKJ7-DC4X9-BT3QR-JHRDC
Windows 8 ARM GIK 6D4CN-WMGRW-DG8M6-XX8W9-3RPT8
Windows 8 Country Specific GIK XYNVP-TW798-F8893-7B89K-8QHDK
Windows 8 Single Language GIK XBRND-QDJTG-CQJDB-7DRBW-RX6HB
Windows 8 Pro GIK XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
Windows 8 Pro with WMC GIK RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW
Windows 8 Pro N GIK BHHD4-FKNK8-89X83-HTGM4-3C73G
Windows 8 Enterprise GIK 8M9BN-YB7W9-YV3­VJ-7WMGG-MKH3V
Windows 8 Enterprise N GIK NCVKH-RB9D4-R86X8-GB8WG-4M2K6

Windows 7

發行日期:2009/10/23

Windows 版本 金鑰類別 通用安裝產品金鑰
Windows 7 Professional GVLK FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N GVLK MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E GVLK W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise GVLK 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N GVLK YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E GVLK C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows 7 Starter GIK 7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G
Windows 7 Starter N GIK D4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFR
Windows 7 Starter E GIK BRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233B
Windows 7 Home Basic GIK YGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRV
Windows 7 Home Basic N GIK MD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2
Windows 7 Home Basic E GIK VTKM9-74GQY-K3W94-47DHV-FTXJY
Windows 7 Home Premium GIK RHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76F
Windows 7 Home Premium N GIK D3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JM
Windows 7 Home Premium E GIK 76BRM-9Q4K3-QDJ48-FH4F3-9WT2R
Windows 7 Professional GIK HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487
Windows 7 Professional N GIK BKFRB-RTCT3-9HW44-FX3X8-M48M6
Windows 7 Professional E GIK 3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T
Windows 7 Ultimate GIK  D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV
Windows  7 Ultimate N GIK HTJK6-DXX8T-TVCR6-KDG67-97J8Q
Windows 7 Ultimate E GIK  TWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8
Windows 7 Enterprise GIK H7X92-3VPBB-Q799D-Y6JJ3-86WC6
Windows 7 Enterprise N GIK BQ4TH-BWRRY-424Y9-7PQX2-B4WBD
Windows 7 Enterprise E GIK H3V6Q-JKQJG-GKVK3-FDDRF-TCKVR

Windows Vista

發行日期:2007/01/30

Windows 版本 金鑰類別 通用安裝產品金鑰
Windows Vista Business GVLK YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N GVLK HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise GVLK VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N GVLK VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Vista Starter GIK X9PYV-YBQRV-9BXWV-TQDMK-QDWK4
Windows Vista Home Basic GIK RCG7P-TX42D-HM8FM-TCFCW-3V4VD
Windows Vista Home Basic N GIK HY2VV-XC6FF-MD6WV-FPYBQ-GFJBT
Windows Vista Home Premium GIK X9HTF-MKJQQ-XK376-TJ7T4-76PKF
Windows Vista Business GIK 4D2XH-PRBMM-8Q22B-K8BM3-MRW4W
Windows Vista Business N GIK 76884-QXFY2-6Q2WX-2QTQ8-QXX44
Windows Vista Ultimate GIK VMCB9-FDRV6-6CDQM-RV23K-RP8F7